//Tự hào 90 năm có Đảng Cộng sản Việt Nam

Tự hào 90 năm có Đảng Cộng sản Việt Nam

🇻🇳 Tự hào với những thắng lợi đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam với 90 năm vững vàng tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
🇻🇳Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.
🇻🇳Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
🇻🇳Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
🇻🇳Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nang cao vị thế và uy tín Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
“Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay cả nước chắc càng thắng to,
Hòa bình, hạnh phúc, ấm no,
Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam.”
– Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng –

Hà Nội (TTXVN 2/2) 90 năm qua (3/2/1930–2020), dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng. Diện mạo đất nước có nhiều đổi thay cơ bản và toàn diện. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.