//KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

BCH ĐOÀN VIỆN KH&CN KHAI THÁC TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        Khánh Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

 

  1. Mục tiêu

Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho cán bộ trẻ và sinh viên của Viện KH&CN Khai thác Thủy sản.

CLB tiếng Anh là nơi để thầy và trò Viện KH&CN Khai thác Thủy sản trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp bằng tiếng Anh.

Đồng thời, nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giữa các các bộ trong Đơn vị, giữa cán bộ và sinh viên, giữa các sinh viên với nhau.

  1. Thời gian, địa điểm

            Thời gian, tần suất hoạt động: 08h00 chủ nhật với tần suất 02 tuần 01 lần và đột xuất khi cần.

            Địa điểm: Phòng class room C, tầng 2, Tòa nhà Viện Khai thác.

  1. Thành phần tham gia

– Cán bộ trẻ của Viện và sinh viên của Viện quản lý (thành phần chủ yếu).

– Khánh mời: Quý thầy/cô có kinh nghiệm lâu năm trong Viện, giảng viên khoa ngoại ngữ, sinh viên quốc tế học tại Trường, các chuyên gia liên quan tới chuyên ngành, các cựu sinh viên hiện đang làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài hoặc các tổ chức phi chính phủ.

  1. Nội dung

Câu lạc bộ nhằm giới thiệu, trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tập trung ở các vấn đề sau:

– Quản lý nghề cá;

– Khai thác thủy sản;

– Hàng hải nghề cá;

– Các bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu khoa học, chủ đề hội thảo trong và và ngoài nước có liên quan đến chuyên ngành.

– Phương pháp, nội dung học tập tiếng Anh.

  1. Quy chế

            – Chỉ được sử dụng tiếng Anh trong khi tham gia CLB;

– Tham gia nhiệt tình các hoạt động do CLB đề ra;

  1. Ban cố vấn câu lạc bộ

Ban cố vấn câu lạc bộ bao gồm Quý thầy sau:

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Trần Đức Phú Cố vấn trưởng
2 Nguyễn Đức Sĩ Cố vấn
3 Nguyễn Trọng Thảo Cố vấn
  1. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ bao gồm các đồng chí sau:

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Vũ Như Tân Chủ nhiệm
2 Trần Văn Hào Phó Chủ nhiệm
3 Nguyễn Văn Nhuận Phó Chủ nhiệm
4 Phạm Khánh Thụy Anh Thư ký, Ủy viên thường trực
5 Nguyễn Hữu Thanh Ủy viên thường trực
6 Đồng Quang Hồng Ủy viên thường trực
7 Phạm Văn Thông Ủy viên
8 Nguyễn Trọng Lương Ủy viên
9 Nguyễn Y Vang Ủy viên
10 Nguyễn Viết Hùng Ủy viên
11 Nguyễn Hào Quang Ủy viên
12 Nguyễn Thị Nghiêm Thùy – Ủy viên
13 Nguyễn Thị Kim Hương 56QLTS – Ủy viên 55QLTS
14 Dương Thị Thu Tình 56KTTS – Ủy viên
15 Phạm Thị Thùy Trâm 57QLTS1 – Ủy viên
16 Lê Thị Mai 57QLTS2 – Ủy viên
17 Nguyễn Thị Quý Nhàn 57KTTS – Ủy viên
18 Ngô Thị Thu Hà 58QLTS – Ủy viên

 

CỐ VẤN TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Đức Phú

 

TM BAN CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Như Tân