Ngày hội cơ khí – hỗ trơ nghiên…

-Ngày hội kỹ thuật khoa cơ khí trường Đại Học Nha Trang http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=9664&lang=0   Nhằm nâng cao tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học. Ngày 02/06/2019, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Nha Trang,…